Obchodní podmínky

PRO NÁKUP ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU (E-SHOPU) TACTICOOL

Tacticool
1.Branná s.r.o.
Sídlo/zasílací adresa.
Tyršova 47, 267 03, Nový Jáchymov
Identifikační číslo osoby: 05673658
I. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).
 2. Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího, který je k dispozici na internetové stránce reklamačního řádu.
 3. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání potvrzení „Přijetí ke zpracování“, které je zasíláno prodávajícím automaticky na e-mail kupujícího a zároveň je uloženo v databázi prodávajícího.
 3. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru kupujícího. Místem dodání zboží je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či přepravce po zaplacení kupní ceny .
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 6. Kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodejcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto prodejci.
 7. Nákupem střelecké akce uzavírá kupující s prodávajícím smlouvu o využití volného času a vystavená faktura slouží zároveň jako vstupenka na smluvenou akci.
 8. Minimální počet účastníků na střeleckém či taktickém kurzu je 5 osob. V případě neobsazenosti kurzu si prodejce vyhrazuje právo akci zrušit. V takovém případě náleží kupujícímu vrácení kupní ceny ve výši 100%. Uzávěrka je vždy 1 týden před konáním kurzu.
 9. Sleva je poskytována:
a) pro ozbrojené složky státu, záchranáře a další vybrané skupiny Sleva 10 % je poskytována příslušníkům těchto organizací: – Příslušníkům Armády ČR – Policistům státní i městské policie – Příslušníkům aktivních záloh – Příslušníkům hasičských záchranných sborů – Příslušníkům vězeňské služby a celní správy Pro získání slevy je potřeba doložit příslušnost k výše uvedeným organizacím. Doporučujeme následující postup: – naskenujte a pošlete e-mailem kopii přední strany průkazu, stvrzujícího Vaši příslušnost k dané organizaci. Na průkazu musí být zřetelné Vaše jméno. Samozřejmě můžete         začernit údaje, jako rodné, nebo osobní číslo. Můžete také použít klasickou poštu. Po skontrolování bude vaše objednávka spárována s vaším potvrzením.
III. Typy přepravy zboží a platby zboží
  Zakoupené zboží je podle svého charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy: Balíková přeprava Objednané zboží je zabaleno a předáno přepravci společně s příslušnými dokumenty (daňovým dokladem – fakturou, návodem k použití, atd.). Balíky jsou přepravovány následujícími přepravci:          Česká pošta, s. p. Náklady na přepravné jsou uvedené na stránce Možnosti dopravy IV. Platební podmínkyV internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího existují následující volby způsobu platby za kupované zboží: V hotovosti/platební kartou Při dodání na dobírku platba v hotovosti při převzetí kupovaného zboží od přepravce nebo platba platební kartou při převzetí zboží od kurýra vybraných zásilkových služeb. Aktuální informace o možnosti platby bankovní kartou u kurýrů zásilkových služeb a jsou uváděny na internetových stránkách, v oddíle  Možnosti přepravy Bankovním převodem Úhrada bankovním převodem je realizována prostřednictvím služby online plateb PayU. Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem dostává kupující formou e-mailové zprávy. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, na příslušný účet. Pokud nebude příslušná částka na účet připsána do deseti dnů od data objednávky, považuje se objednávka zboží za zrušenou. V. Expediční lhůty Není-li v popisu objednaného zboží uvedeno jinak, nebo pokud se kupující a prodávající nedohodnou na expediční lhůtě jiné, je veškeré zboží expedováno: V případě balíkové přepravy Obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího při platbě na dobírku. Při platbě bankovním převodem, obvykle do 3 pracovních dnů ode dne připsání platby na příslušný účet. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty zejména ve výjimečných případech (např. v období vánočních svátků) nebo pokud není zboží skladem. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.
VI. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy prodávajícího informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího nebo e-mailovou adresu: obchod@tacticool.cz.
 3. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto formuláře – oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy částku zaplacené kupní ceny za zboží. Pro vrácení platby prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl bankovním převodem, , se vždy použije stejný platební prostředek.
 5. Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží .
 6. V případě odstoupení od smlouvy kupující vrátí prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
 7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu prodávajícího.
 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
VII. Reklamace
 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
VIII. Ochrana osobních dat
 1. Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv s prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu (e-shopu).
 2. Kupující souhlasí, aby prodávající tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.
 3. Kupující má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl prodávajícím informován. Informace o těchto údajích poskytne prodávající kupujícímu kdykoli na základě písemné žádosti.
 4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace kupujícího, jsou prodávajícím považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, PayU, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.
 3. Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
 4. Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 5. Prodávající si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
 6. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.
 7. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.
 8. Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou účinné od 20. 1. 2015.
Zbraně na ZP zabezpečuje Jan Šustek Praha 17 Řepy Zrzavého 1085/16 IČ: 76610870   X. Zboží za zvýhodněnou cenu v sexi pro testery O.T.T. Objednáním zboží v této kategorii se zařazujete do výběrového řízení na testera daného produktu. O tom zda budete k testování vybráni vás budeme informovat zpravidla do třech pracovních dnů od objednání.  Kupující je povinen vyplnit v předem určené době (obvykle do 30 kalendářních dnů) elektronický dotazník k testovanému produktu.  Neučiní li tak vyhrazuje si prodávající právo účtovat kupujícímu plnou  cenu produktu.